ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่อง รับสมัครบุคคลต่างประเทศเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ครูวิทยาศาสตร์)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมงานปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนอาคาร 1 และอาคาร 3ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้องห้องเรียนอาคาร 1 และอาคารเรียน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้องห้องเรียนอาคาร 1 และอาคารเรียน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งครูสอนภาษาไทย(วิชาเอกภาษาไทย) 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์(วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 1 ตำแหน่ง ปีการศึกาษา 2561
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ครูภาษาอังกฤษและครูวิทยาศาสตร์ ) ปีการศึกาษา 2561
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคาร 4 ชั้น 2,3และ4 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคาร 4 ชั้น 2,3และ4 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ .ศ. 2561

ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย คณิตสาตร์และภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา แนวปฏิบัติของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมภายในโรงเรียนระหว่างปิดภาคเรียน
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องยกเลิก ประกวดราคาจ้างพัฒนาทักษะใฝ่เรียนและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) โครงการพัฒนาทักษะใฝ่เรียนและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2560
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องรับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องสอบราคาจ้างจ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุจินดา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒)งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุจินดา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมแซมอาคาร เรียนและสิ่งก่อสร้าง ฯ )
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุจินดา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุจินดา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง งานรื้อกระเบื้อง หลังคา ฝ้าเพดาน งานรางระบายน้ำ
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุจินดา เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒) งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องสอบราคา จ้างเหมาบริการ บริษัทนำเที่ยว เพื่อไปทัศนศึกษา