โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
153/34 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
โทรสาร 0-2565-3883, 0-2565-3979, 0-2565-3987, 0-2565-9070
Website : http://www.dmj.ac.th  E-mail : dmjschool@hotmail.com
แผนที่โรงเรียน [เส้นทางเดินรถ]